Yên Bái: Thành lập quỹ phòng chống thiên tai

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc thành lập Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Yên Bái. Theo Quyết định, Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Yên Bái có tên giao dịch Quốc tế: Provincial disaster prevention Fund  Yen Bai (viết tắt là PDPF Yen Bai).

Yên Bái: Thành lập quỹ phòng chống thiên tai

Yên Bái: Thành lập quỹ phòng chống thiên tai
Thành lập quỹ phòng chống thiên tai

Quỹ do Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý, hoạt động theo Quy chế về tổ chức và hoạt động do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

Quỹ có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật. Trụ sở Quỹ đặt tại Chi cục Thủy lợi – Tổ 33, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Về nguyên tắc hoạt động, Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận. Việc quản lý, sử dụng Quỹ phải đảm bảo đúng mục đích, kịp thời, công khai, minh bạch, công bằng và hiệu quả, đúng theo quy định của pháp luật. Quỹ chịu sự kiểm tra, thanh tra, kiểm toán của các cơ quan nhà nước theo quy định.

Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh có chức năng tiếp nhận, quản lý kinh phí đóng góp của các tổ chức, cá nhân cư trú trên địa bàn tỉnh theo Quyết định giao kế hoạch hàng năm của Ủy ban nhân dân tỉnh và các khoản đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Cấp phát kinh phí từ Quỹ chi cho các hoạt động phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Về nhiệm vụ và quyền hạn, Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh có nhiệm vụ tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn việc lập, phê duyệt, thông báo Kế hoạch thu Quỹ hàng năm đối với từng cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh theo quy định; tiếp nhận số dư Quỹ Phòng, chống lụt bão của tỉnh chuyển sang.

Tổng hợp các trường hợp miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp Quỹ hàng năm. Trường hợp miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp Quỹ do ảnh hưởng thiệt hại thiên tai đột xuất gây ra thực hiện theo quy định; Chi hỗ trợ các hoạt động phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Báo cáo quyết toán thu, chi Quỹ năm trước, lập kế hoạch thu, chi, sử dụng Quỹ năm sau thông qua Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh và Sở Tài chính (thực hiện trong Qúy I hàng năm) để tổ chức thẩm tra, phê duyệt và quyết toán Quỹ theo quy định; đồng thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả quản lý thu, nộp, sử dụng Qũy cho Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài chính.

Công khai kết quả thu Quỹ, danh sách, đối tượng, mức thu Quỹ đối với từng cơ quan, tổ chức, đơn vị, huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân đóng góp tự nguyện; Phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tổ chức kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn việc thu, nộp, quản lý, sử dụng, thanh quyết toán Quỹ; công khai thu, chi Quỹ theo quy định; Cung cấp đầy đủ thông tin về Quỹ cho các cơ quan chức năng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức Hội có liên quan để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Quỹ theo Quy định.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Việc thành lập Hội đồng quản lý Quỹ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Thành viên hoạt động theo cơ chế kiêm nhiệm. Khi hoạt động Hội đồng được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với văn bản do Chủ tịch Hội đồng – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký; sử dụng con dấu của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng ký; sử dụng con dấu của Sở Tài chính đối với Phó Chủ tịch Hội đồng ký.

Cơ quan điều hành Quỹ đặt tại Chi cục Thủy lợi Yên Bái. Cơ quan điều hành Quỹ có Giám đốc và bộ phận giúp việc hoạt động theo cơ chế kiêm nhiệm.

Nguồn: Yenbai.gov.vn

Từ khóa:

Bài viết cùng chuyên mục